USD28,870
EURO31,517
EURO/USD1,091
BIST7.948,600
GR. ALTIN1.897,306
BTC1.102.441,221
ETH60.462,516
BNB6.605,400
featured

Kalkınmanın lokomotifi sanayiciler duygu ve düşüncelerini paylaştı

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız

AKY Techno­logy İcra Kuru­lu Lideri Gök­men Akyürek: Cumhuriyetimi­zin 100 yaşında,. Bize Cumhuriye­ti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve si­lah arkadaşlarını, vatan uğruna şehit ve gazi olan Mehmetçikleri­mizi şükranla anıyorum. Onlar ol­masa, biz olmazdık. Hepimiz cum­huriyetin çocuklarıyız. Onu koru­mak, kollamak ve yaşatmak boynumuzun borcudur. 100 yıldır olduğu üzere bundan sonrada Cum­huriyet, bize emanet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Tüm kahramanlarımızı hürmet ve minnetle anıyoruz

Alışan Lojistik Ceo’su Damla Alışan: Benim için Cumhuriyet, özgürlük demek, hürriyet demek, hukuk demek, çağdaşlık ve iler­lemek demek, memnunluk demek, Atatürk demek… Alışan Lojistik olarak, ülkemizin kuruluşundaki azmi, kararlılığı ve inancı kendi­mize rehber edinmeye ve bundan ilham almaya devam ediyoruz. Ge­lecek tüm projeksiyonların 100 yıldan bu yana olduğu üzere bundan sonra da bu temeller üzerinde var olmaya devam etmesi en büyük di­leğim. Amacımız, Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluk ve fe­dakarlıklarla kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, onların yolundan sapmadan koru­mak ve temelinde yer alan değerle­ri en uygun biçimde yaşatarak gelecek jenerasyonlara taşımaktır. Bugün, ulus­lararası arenada uzunluk gösteren şir­ketlere sahipsek bu Cumhuriyet bedellerinin bir sonucudur. Bu ve­sileyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bay­ramımızı samimiyetle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtu­luş Savaşımızın tüm kahramanla­rını hürmet ve minnetle anıyorum.

100 yıllık Cumhuriyetin 98 yılına tanıklık ettik

Anadolu Sigor­ta Genel Müdü­rü Mehmet Tuğtan: Bundan tam 100 yıl evvel, Mustafa Kemal Atatürk liderli­ğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla bir­likte ekonomik ıslahatlar da baş­latıldı. Bu ıslahatlar ve modern­leşme uğraşlarıyla birlikte sigorta kesimi de gelişme gösterdi. Tür­kiye’de sigorta bölümünün baş­langıcı aslında Anadolu Sigorta ile çabucak Cumhuriyeti takip eden yıllara denk gelir. Bölüm, 100 yılda ekonomik ve teknolojik değişim­lere paralel olarak büyümüş ve dö­nüşmüştür. Günümüzde, geniş bir yelpazede sigorta eserleri sunul­makta ve sigorta dalı değerli bir finansal dal olarak ülke eko­nomisine katkıda bulunmaktadır. Sarsıntı jenerasyonunda yer alan Türki­ye, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği kaynaklı risklerle de karşı karşıya. Yaşanan son dep­remler ve doğal afetler, yaşadığı­mız coğrafyada sigortanın önemi­ni ve sigortasız kalmanın riskleri­ni hepimize gösterdi. Öte yandan pandemiyle birlikte sıhhat alanın­da da kıymetli bir farkındalık ya­şandı. Anadolu Sigorta olarak si­gortalılarımızı her türlü riske kar­şı muhafaza altına almak için eser çeşitliliğimizi artıyoruz. Bunu ya­parken hem muhtaçlıkları hem de bütçe hassasiyetini göz önüne alı­yoruz. Biz, 100 yıllık Cumhuriye­tin 98 yılına tanıklık etmiş bir şir­ketiz. Amacımız, bu büyük mirası, Türkiye’nin sigortacılık okulu ol­ma misyonumuzla yeni yetkinlik­ler ve çağı yakalayan uygulamalar­la ileri taşımak. Önümüzdeki dö­nemde de, güçlü sermaye yapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sigortalılarımızın lehine kullan­maya, azamî teminat sağla­mak üzere eserlerimizi geliştir­meye devam edeceğiz.

Vizyonumuz Cumhuriyetin unsurlarından oluştu

Arbel Küme Yö­netim Şurası Üyesi Gülçin Arslan Hazar: Bu yıl Cumhuri­yetimizin 100’ün­cü yılını kutlama­nın gururu ve memnunluğu yaşıyoruz. 1923 yılın­dan bu ana kadar olan vakitte her bir alana, her bir bireye nüfuz ede­rek bizleri yetiştiren Cumhuriye­timize sonsuz hürmet ve minnetleri­mizi sunarız. Biz de Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri ola­rak Cumhuriyete olan minnetimi­zi gösterebilmek için her gün çok çalıştık, durmaksızın ürettik. 100’e yakın ülkeye bu topraklarda üretilen eserlerimizle ulaştık. Araştırmayı, yenilikçi olmayı, Cumhuriyetimizin prensiplerini ken­dimize vizyon edindik. Türkiye olarak 100 yıla çok büyük başarı­lar sığdırdığımız üzere gelecek 100 yıla da daha büyük muvaffakiyetler sığ­dıracağız. Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edil­diği günden itibaren yetiştirdiği her bireyin yüzünde gurur, muvaffakiyet, inanç, azim ve aydınlık gelecekler görüyoruz. Tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutlarız. Birçok yüz yıllara…

100’üncü yıla özel hatıra parkı yaptık

Bestaff İş Maki­naları Genel Müdürü Kemal Koyuncu: Aksa­ray OSB’de faali­yet gösteren fir­mamız Cumhuri­yetin 100’üncü yılı anısına örnek bir projeye imza atıp, hatıra parkı yaptı. Buraya birinci etapta 100 adet fidan diktik. Bu alanı Bestaff olarak periyodik bir biçimde ağaçlandıracağız ve etraf düzenlemeleri ile birlikte Aksaray OSB içinde örnek bir hatıra parkı oluşturacağız. Son devirlerde dünya genelinde yaşanan etraf olumsuzluklarının artmasına dik­kat çekmek ve birebir vakitte da ge­lecek kuşaklara dikilen bu ağaçları sağlıklı bir halde aktararak, Tür­kiye Cumhuriyeti’nin ebediyen pa­yidar kalacağının iletisini ilet­mek için 100’üncü yılda bu projeyi hayata geçirdik.

Türkiye’nin yeni yüz yılını heyecanla karşılıyoruz

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Tem­silcisi Ayşem Sargın: Türkiye ile iş birliğimiz, 1945 yılında Türk Hava Yolla­rı’nın birinci DC-3 yolcu uçağını al­masıyla başladı. Yaklaşık 80 yıl­dır Türkiye’deyiz ve Türk havacı­lığı ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. Bu 80 yıl boyunca, Türk havacılığı da artarak Boeing’in global rekabetçiliğine katkıda bulundu. İş birliğimiz, karşılıklı yarar getiren bir noktaya geldi ve bu bizi çok gururlandırıyor. Bu­güne kadar Türkiye’de çok önem­li yatırımlar yaptık. Havacılık sa­nayiyle iş birliğimizi büyütmenin ve çeşitlendirmenin yanı sıra Bo­eing’in dünyada sayılı mühendis­lik merkezlerinden birini Türki­ye’de açtık. Burada global ölçek­te tasarım ve Ar-Ge işi yapan mühendislerimizle başarılı çalış­malar yürütüyoruz. Çalışmaları­mızın kıymetli bir kısmı de Tür­kiye’nin insan sermayesine yatı­rım üzerine odaklanıyor. Türk havacılık sanayii ile iş birliğimiz çerçevesinde düzenlediğimiz profesyonel eğitimlere ek olarak, Türk gençlerinin havacılığa yö­nelmesini teşvik eden program­larımızla, ülkemizdeki insan kay­nağının havacılık dalının ya­rattığı istihdam imkanlarından faydalanmasını hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzün­cü yılını kutluyor, Türk havacılı­ğının büyümesini sürdürdüğü, Boeing’in de Türkiye ile ortak ba­şarılarını çoğalttığı yeni yüz yılı­nı heyecanla karşılıyoruz.

İkinci yüzyılda da birebir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Lideri Daniel Korioth: Cum­huriyet’in 100’üncü yılı coşkusunu tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan memnunluk duyuyo­rum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında da çalışmaları­mızı tıpkı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun için son de­rece uzman bir iş gücüne her za­man olduğundan daha fazla ihti­yacımız var. Yeni yüzyılda odak­lanacağımız hususların başında Türk endüstrisinin dönüşümüne ve istihdamımıza katkıda bulun­mak için üniversitelerle ve mes­lek liseleriyle iş birliklerimizi yo­ğunlaştırmak olacak. Türkiye’de faaliyetlerine 1910 yılında kuru­lan temsilcilikle başlayan Bosch Kümesi, birinci fabrikasını 1972’de Bursa’da kurdu. Faaliyet göster­diği Mobilite, Sanayi Teknoloji­leri, Güç ve Bina Teknolojileri ve Sağlam Tüketim Malları kesimlerinde 2000 yılından geç­tiğimiz yılsonuna kadar yaklaşık 4 milyar euro meblağında Türki­ye’ye yatırım yapan Bosch, bugün Türkiye’deki 19 bini aşkın çalışa­nıyla ömür için teknoloji üret­meye devam ediyor.

Rekabetçi Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz

Coşkunöz Hol­ding CEO’su Fazilet Acay: Türkiye’nin ön­cü sanayi kuru­luşlarından Coş­kunöz Holding olarak, kuruldu­ğumuz 1950 yılından bu yana Ulu Başkan Mustafa Kemal Ata­türk’ün izinde ülke iktisadına katma bedel sağlayan, küresel are­nada ülkemizi muvaffakiyetle temsil eden bir kurum olmak için çok çalıştık. Otomotiv başta olmak üzere farklı dallarda 12 şirket ve 3 bin çalışanımızla, güçlü mü­hendis takımımız ve üretim alt­yapımızla Türkiye’nin önde ge­len bir sanayi kuruluşu olarak tam 73 yıldır onun gösterdiği he­defler doğrultusunda, kurucu­muz merhum Kemal Coşku­nöz’ün birinci gün yola çıkarken duy­duğu azim ve yaptığı işi en uygun biçimde yapma isteği ile Türkiye için üretmeye devam ediyor, ül­kemizin ismini küresel arenada da muvaffakiyetle temsil ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı­nı kutlamanın coşkusunu yaşar­ken, bu yüz yıllık büyüme ve kal­kınma seyahatinin büyük bölü­müne eşlik ve tanıklık etmenin de haklı gururunu taşıyoruz. Tür­kiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyı­lında da onun gösterdiği yolda da­ha güçlü ve rekabetçi bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için ça­lışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız

DİOKİ Petro­kimya CEO’su A. Sefa Küçükbo­yacı: Cumhuri­yetin 100’üncü yılında yeni yatı­rımlarla büyü­meye devam eden Dioki Petrokimya Sanayi olarak Türkiye’nin muasır mede­niyetler düzeyine ulaşabilmesi için daha fazla yatırım ve katma kıymetli üretime gereksinim duyduğu şuuruyla çalışma yapıyoruz. Cumhuriyetin 100’üncü yılında devreye alacağımız yatırımlarla üretim kapasitemizi yüzde 77 artırıp, istihdam ve ihracatı artı­racağız. Cumhuriyetimizi kurup bizlere emanet eden Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah arka­daşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ebediyen payidar olabilmesi için hepimize kıymetli vazifeler düşü­yor. Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız. Ekono­mik olarak ne kadar güçlü olur­sak ülkemizin geleceği o kadar parlak olacaktır. DİOKİ olarak bu şuurla hareket ediyor ve üzeri­mize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalı­şıyoruz.

Doruk Un, geliştirdiği buğday çeşitleriyle Türk tarımına bedel katıyor

Doruk Un Yöne­tim Şurası Lideri ve CE­O’su Gürsel Er­bap: Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticisi ve ihracatçısı ola­rak pandemi, savaşlar ve iklim değişiklikleri sebebiyle önümüz­deki süreçte ülkelerin en büyük sıkıntısının ‘gıda tedariği’ olaca­ğından yola çıkarak sürdürülebi­lir tarım ve sertifikalı tohum ça­lışmalarını hayata geçirdik. ‘Do­ruk Tohumculuk’ çatısı altında farklı bölgelerde sekiz başka saha­da buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçi­çek, acıbakla üzere 80’e yakın to­hum geliştirdik. Bu çalışma neti­cesinde önümüzdeki yıl kuraklığa, hastalığa, ziyanlara da­yanıklı ve Türkiye’deki mevcut buğday çeşitlerine nazaran yüzde 20- 25 daha fazla randıman sağlayan 6 çe­şit buğday çiftçilerle buluştura­cağız. Bu alanda yıl sonuna kadar 200 milyon TL yatırım ile ta­mamlayacağız. Firma olarak bu yıl yüzde 46 büyüme ve 6 milyar TL ciro hedefliyoruz. Yeniden pera­kendeye Panpan markasıyla giri­yoruz. Üretimden depolamaya, lojistikten özel eser geliştirmeye kadar entegre bir yapıda faaliyet gösteriyoruz.

Dayanışma ruhunu canlı tuttuk

Doteks Dokuma İdare Kuru­lu Lideri Gür­kan Tekin: Tür­kiye Cumhuriye­ti’nin 100 yıllık tarihinde hazır giysi ve konfek­siyon dalı endüstrileşmede, kal­kınma ve ihracatta öncü rol oyna­mıştır. Türkiye, ihracata dayalı kalkınma modelinin hayata geçi­rildiği 1980’li yıllarda hazır giysi ve konfeksiyon bölümümüz ile dünyaya açılmıştır. Memleketler arası moda sanayisinde esnek ve kali­teli üretim, aksesuar zenginliği ve süratli temrin ile rakiplerinden po­zitif ayrışan kesimimiz, Cumhu­riyetimizin 100’üncü kuruluş yıl­dönümünü kutladığımız 2023 yı­lında da güçlü koşullara karşın dayanışma ruhunu canlı tutarak, ülkemizin kalkınması için paha üretmeyi sürdürüyor. Ulu Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, si­lah arkadaşları ve kahraman Mehmetçik sayesinde kurulan Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun. Atatürk’ün, “En bü­yük eserimdir” diyerek büyük bir onur ve gurur duyduğu Cumhuri­yet, insan haysiyetine en çok yakı­şan rejimdir. Cumhuriyet; bağım­sızlığın ve millet egemenliğinin tescilidir. Bugün, dünya milletleri ortasında özgür ve bağımsız bir ül­kenin bireyleri olmayı Cumhuri­yetimize borçluyuz. Her Türk va­tandaşının asli misyonu kendisine devredilen bu kutsal emaneti, ko­ruyup kollamaktır. Biz iş dünyası temsilcileri olarak üzerimize dü­şen bu sorumluluğun şuuruyla hareket ediyor, Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için; üreterek, istihdam sağlayarak ve daha çok ihracat yaparak ülkemizin ve in­sanımızın refah ve memnunluğunu artırmak için var gücümüzle ça­lışmaya devam ediyoruz.

İstihdamı destekleyip, aydınlık yarınlar inşa ediyoruz

Gap Küme Yöne­tim Konseyi Baş­kanı Zeki Or­manlı: Cumhuri­yetimizin 100’üncü yılını gururla ve coş­kuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca bü­yüdü, gelişti ve ilerledi. 100 yıl bo­yunca gösterdiğimiz birlik ve bera­berlikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlarını inşa ediyoruz. Ülkemizin geleceğine umutla bakı­yoruz. Bizlerde firmamızın daha da gelişip büyümesi için var gücümüz­le çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımız­la, sağladığımız istihdamla her ge­çen gün bizlerde firmamızda he­def büyütmeye devam ediyoruz.

Enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz

Genelsolar Yö­netim Şurası Lideri Ali De­mirdaş: Türkiye Cumhuriye­ti’nin 100’üncü yılına girerken, Generalsolar olarak büyük bir heyecanla bu özel devri kutluyoruz. Güneş gücü kesiminde yıllarca bir­likte çalışarak, pak ve sürdürü­lebilir güç projelerine öncülük ettik. Türkiye’nin güç ihtiyacı­nı etraf dostu bir biçimde karşıla­mak için attığımız adımlarla gu­rur duyuyoruz. 100 yıl kutlamala­rı vesilesiyle, ülkemizin güç bağımsızlığını ve çevresel hassa­siyetini daha da artırmak için ka­rarlıyız. Generalsolar, gelecek jenerasyonlara güç dolu bir dünya bı­rakma vizyonuyla hareket ediyor ve güneş gücü bu gayemize ışık tutuyor. Geleceğimize ışık saçarken, Türkiye’nin 100 yıllık muvaffakiyetinin bir kesimi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Cum­huriyeti’nin 100’üncü yılında, Generalsolar olarak 10 yıllık gü­neş gücü deneyimimiz ve 425 MW şurası gücümüzle gurur du­yuyoruz. Ayrıyeten, güneş gücü köyleri kurarak, geleceğe olan inancımızı ve kararlılığımızı yansıtıyoruz. Güç verimliliği ve pak etraf hususlarında daha fazla muvaffakiyete ulaşacağımıza ina­nıyoruz. Bu özel yılı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını coşkuyla karşılı­yor ve herkese muvaffakiyet ve memnunluk dolu günler diliyoruz.

Asırlık koca çınarın gölgesinde huzurluyuz

İntertim Or­man Eserleri Sahibi Tarık Ciğer: Asırlık koca çınar oldu 100 yıllık Cum­huriyetimiz. Gölgesinde hu­zur bulacağımız görkemli görü­nüşüyle göğsümüzün kabaracağı yeni bir yüzyıla giriyor Cumhuri­yetimiz; en büyük bayramımız Cumhuriyetimizin ilan edilişi­nin 100’üncü yılında daha güçlü olacağız, kelam veriyoruz Ceddim. Da­ha kaç hoş yüzyıllar yaşayacak, yaşatacak emanet ettiğin gençle­rin. Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün en büyük yapıtı olarak ni­telendirdiği bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü borçlu olduğu­muz Cumhuriyetimizin 100’ün­cü yılını gururla kutluyoruz.

Bağımsızlık savaşının meyvesi Cumhuriyettir

Kaya Makina İdare Kuru­lu Lideri Mah­mut Kaya: Cum­huriyet yurdu­muz için en büyük yarar, fazilet birebir za­manda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin desteğidir. Halk ile birlikte kardeşlik demektir. Acılara ve çekilen ıstıraba birlikte katlanmak ve mutluluklara bir­likte gülmektir. Bağımsızlık sava­şının meyvesidir Cumhuriyet. Demokrasiyle yoğrulmuş ecdadı­mızın tercihi, özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu yüzden Cumhu­riyet bize emanettir ve onu tekrar biz yaşatacağız. Cumhuriyetin geleceğe büyük bir ümitle bakma­mızı sağlayan gurur verici atılım ve muvaffakiyetleri, her türlü şiddetli enge­lin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. Cumhuri­yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehit­lerimizi rahmetle, kahraman ga­zilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

Bu kıymeti sonsuza kadar yaşatmak vatan borcudur

Kaytek Makina Genel Müdürü İsmail Eren Kaya: 100 yıl ön­ce bugün, mille­timizin en büyük gayretini Cumhuriyetle taçlandırdık. Atatürk’ün önderli­ğinde büyük Türk Milleti’nin ka­nı, canı ve sonsuz emekleriyle ku­rulan Cumhuriyetimizi, tüm de­ğerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Geleceğe büyük bir ümit, inanç ve uğraşla yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. Cumhuriyetin kurul­ması, tüm dünyaya ilan edilen bağımsızlık ve demokrasinin sönmeyen meşalesi olmuş, bili­min ve sanatın ışığında dünya ül­kelerine örnek teşkil edecek mü­reffeh bir ülke olmamızın yolunu açmıştır. Bu his ve düşünce­lerle Cumhuriyetin kurucusu Büyük Başkan Atatürk ve silah ar­kadaşlarını rahmet, minnet ve hürmetle anıyor, 29 Ekim Cumhu­riyet Bayramı’nı en içten dilekle­rimle kutluyorum.

152 yıldır Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz

Kurukahveci Mehmet Efen­di Üçüncü Ku­şak Temsilcile­ri Mehmet ve Hulusi Kuru­kahveci: Türk kahvesi kokusu­nu Eminönü’ndeki Tahmis So­kağı’ndan dünyanın 60 ülkesine yaymayı başarmış bir marka olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 152 yıldır Türk markası olmaktan gurur duyuyor. Uzun ömrüne iki dünya savaşı, bir kurtuluş savaşı ve sayısız eko­nomik kriz sığdıran Kurukahve­ci Mehmet Efendi, her zorluk­tan sonra ayakta kalmayı başar­mış durumda. Bu başarıdaki en değerli etken, kalite ve ihtimamı işin merkezine koyabilmektir. Öte yandan yapılan işin odağına sa­dık kalma ve daima inovasyon da markayı geliştiren başka değerli ögelerdir. 1871 yılında kahveyi taze öğütülmüş ve pa­ketlenmiş halde satmak birinci kere dedemiz Mehmet Efendi tara­fından kahve severlere sunulan bir kolaylıktı. O devir için bu büyük bir yenilikti. Cumhuri­yet’in vizyonu ve kalkınma ham­lesi, bizim de dünyayı takip et­memize ve yenilikleri sürdürme­mize imkân tanıdı.Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Kurukahveci Mehmet Efendi, Türkiye’nin birinci yerli Türk kah­vesini üretme konusunda da gi­rişimlerde bulunuyor. Bir buçuk asırdır Türk kahvesi kültürünü muvaffakiyetle yaşatan marka, farklı kahve tercihleri için de kahve çeşitleri üretiyor.

Ne keyifli bize ki aziz kahramanların torunlarıyız

Memoil Akar­yakıt Dağıtım İdare Ku­rulu Lideri Mehmet Işık: Cumhuriyet egemenliğin millete ilişkin oldu­ğunun kabul edildiği bir yöne­tim formudur. Öteki idare bi­çimleri, Türk milletinin karak­terine uygun düşmez, uygun düşmesi de beklenemez. Cum­huriyet fazilettir, adalettir ve bizlere emanettir. 100 yıl evvel “Egemenlik kayıtsız kuralsız mil­letindir” unsurunu savunan ve de­mokratik idaresi ulu Türk milletine armağan eden önderi­miz Gazi Mustafa Kemal ve aziz silah arkadaşlarını ne derece bü­yük bir hürmetle ansak azdır. Tür­kiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesi ile birinci Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve ulusal mücade­lede vatanımız ve milletimiz için can vermiş aziz şehitlerimi­zi rahmetle anıyoruz. Ne keyifli bize ki kahramanlıklarını ve ba­şarılarını büyük bir gururla pay­laştığımız ecdatlarımızın torun­ları, kolay kazanılmayan bir Cumhuriyet’in çocuklarıyız. Ba­şarılı tarihimize her gün yeni ba­şarılar ekleyip kaç yüz yılları milletçe gururla karşılamak te­mennisi ile Ata’mızın bizlere he­diyesi olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında birlikte ilerlemeye devam edeceğiz

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng: Metro Türkiye olarak, 33 yıl evvel “Tür­kiye’ye yatırım yapan birinci ulusla­rarası peraken­deci” unvanıyla yeme içme ve turizm dalların duyduğumuz itimatla faaliyete başladık. Tür­kiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında birlikte ilerlemeye de­vam etmek ve ülkemizi başarıla­rıyla öne çıkarmak, büyük bir gurur. “Türk mutfak kültürünü ve bedellerini korumak, gelecek jenerasyonlara aktarmak ve Türk mut­fağının şefleriyle birlikte dünya­da hak ettiği yere gelmesine kat­kıda bulunmak” en büyük gaye­miz oldu. Bu gaye, ülkemizin eşsiz eserlerini ve emektar çift­çisini, klâsik ve çağdaş re­çetelerle günümüze taşıyan şef­leriyle buluşturmanın ötesinde, üreten ve işleyen ortasında güçlü bir bağın oluşmasını sağlayarak güçlü ve sürdürülebilir bir mahallî iktisadın temelini attı. Metro Türkiye Ailesi olarak Cumhuri­yetimizin ikinci yüzyılında da ulu başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği üzere bili­min ve aklın rehberliğinde tarı­mı desteklemeye, mutfağımızı müdafaaya ve gastronomi sektö­rünün gelişimine katkı sağlama­ya devam edeceğiz.

Cumhuriyetle birlikte büyüdük

Reis Makina Genel Müdürü Başar Demir­can: Cumhuri­yetin birinci yılların­da temelleri atı­lan markalardan olan Reis Maki­na 105 yıllık bir geçmişe sahip. Firmamız adeta Cumhuriyetle birlikte büyüdü. Geride kalan 100 yılda yaptıklarımıza baka­cak olursak; dünyada 1 trilyon dolarlık bir bölüm olan hırdavat bölümünden ülkemizin aldığı hisse 25 milyar dolar. Reis Maki­na ülkemizin aldığı bu hissesi artı­rabilmek için çalışıyor. Topçu ailesi tarafından Rize’de temel­leri atılan 105 yaşındaki firma­mız bugün Balkan ülkeleri, Do­ğu Avrupa ülkeleri, Türki Cum­huriyetleri, Afrika ülkeleri, Amerika’ya jeneratör ihracatı gerçekleştiriyor. Küreselleşen ve dijitalleşen dünyaya ayak uydur­mak için teknolojik Ar-Ge çalış­malarına yük veriyor ve yatı­rım yapıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da var gücü­müzle ülkemizin kalkınmasına dayanak olacağız.

Başarımızı Cumhuriyet’e borçluyuz

Tezmaksan Makine Genel Müdürü Hakan Aydoğdu: “Mil­letin bağımsızlı­ğını tekrar milletin azim ve kararı kurtaracaktır” il­kesi ile bağımsız yaşama kararlılı­ğını ortaya koyan Türk milletinin çıktığı seyahat sonucu kurduğu Cumhuriyet’imiz 100’üncü yaşın­da. İstikbale olan güçlü inancı sa­yesinde lisanlara destan bir Ulusal Uğraş yürüten milletimizin bu uğurda çektiği zorlukları bu­günden bakınca çok daha güzel anlı­yoruz. Her daim yeniliği, çağdaşlı­ğı, üretmeyi ve ilerlemeyi odağına alan Cumhuriyet’in birbirini ta­mamlayan bedellerine olan bağlı­lığımızla hareket eden bir firma olarak biz de başarımızı bu ülke­nin kurucuları ve bize emanet et­tikleri Cumhuriyet’e borçluyuz. Bunun için de “Ülkemiz için daha düzgününü başarmak için neler yapa­biliriz?” sorusunu kurulduğumuz günden bu yana kendimize soru­yor, bu doğrultuda Türkiye sana­yisi ve güçlü ekonomimize bedel katıyoruz. Bağımsızlığımızdan al­dığımız güçle ikinci yüzyılımızda da çalışmaya devam edecek, Cum­huriyet’imizi daha da ileri taşı­mak için elimizden gelenin daima daha fazlasını yapacağız.

Cumhuriyetimizin gelecek devirleri için çok değerli amaçlarımız var

Trendyol Kümesi CEO’su Fazilet İnan: 100’üncü yılını kutladığı­mız Cumhuriye­timizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vata­nını en çok seven, vazifesini en yeterli ya­pandır” kelamını kendimize prensip edinerek, Türkiye’nin Trendyol’u olarak esnafımız, üreticilerimiz, işletmelerimiz, grubumuzla ülke­mizin gelecek yüzyıllara daha güçlü bir halde ulaşması için çalışıyoruz. Ülkece Cumhuriye­timizin gelecek periyotları için çok kıymetli gayelerimiz var. Biz de bu maksatlara elimizden geldi­ğince dayanak olmak için, Türki­ye’nin önder, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak Türkiye’nin üretim gücü­nü tüm dünyaya ulaştırmayı, tüm satıcılarımızı farklı coğrafyalar­daki müşterilerle buluşturmayı kendimize amaç olarak aldık. 2022 yılından bu yana 40 binden fazla satıcımızı birinci sefer ihracat ya­par hale getirdik. Cumhuriyeti­mizin gelecek yüzyıllara daha güçlü biçimde ulaşması için tüm Trendyol ekosistemi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

0
be_endim
Beğendim
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
Kalkınmanın lokomotifi sanayiciler duygu ve düşüncelerini paylaştı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir