featured

ABİGEM, KOBİ’lerin AB standartlarını yakalamasına kılavuzluk ediyor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Avrupa Birliği İş Geliş­tirme Merkezleri (ABİ­GEM), AB’nin MEDA programı kapsamında 2002 yılın­da Kocaeli, İzmir ve Gaziantep’de uygulanmış olan pilot bir AB pro­jenin çıktısı olarak faaliyetleri­ni sürdürüyor. Avrupa Birliği Ko­misyonu ve TOBB tarafından bu­lundukları bölgelerin ve dolayısı ile Türkiye’nin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gi­bi öncelikli meselelerine tahliller geliştirmek üzere gerçekleştirilen projenin başarılı olması halinde başka bölgelerde de açılması he­deflenmişti. 4 yıllık proje süresi­ni muvaffakiyetle tamamlayan 3 pilot merkezden biri olan ABİGEM Ko­caeli, 2006 yılında faaliyetlerine Anonim Şirket olarak devam ede­rek ABİGEM Doğu Marmara adı­nı aldı ve öteki merkezlerin ku­rulumu konusunda yeterli uygulama örneği teşkil etti. Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin paydaşlık yapı­sında, başta Kocaeli Sanayi Odası olmak üzere, Kocaeli Ticaret Oda­sı, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalo­va Ticaret ve Sanayi Odaları üzere Marmara Bölgesinin ekonomik hayatının en kıymetli oyuncuları­nın yanı sıra TOBB, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Gaziantep Tica­ret Odası bulunuyor.

Doğu Marmara ABİGEM’in emelinin KOBİ’lerin alt yapı­larını güçlendirerek AB ve dün­ya standartlarını yakalamalarını sağlamak ve ulusal, bölgesel, sek­törel kalkınma siyasetlerinin ge­liştirilmesine, yerine getirilme­sine katkıda bulunmak olduğunu anlatan Doğu Marmara ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız, böl­gedeki KOBİ’lerin gelişiminde kı­lavuzluk edici lokomotif güç olma vizyonu ile faaliyet gösterdikle­rini söyledi. KOBİ’ler için ivme­lendirici, yurt dışı faaliyetlerin­de öncülük edici, katma kıymeti ve verimliliği zirve noktaya taşıyıcı, sektörel, bölgesel ve ferdi iş­letmeler için projeler ürettikleri­ni vurgulayan Şenay Yıldız, Doğu Marmara ABİGEM’in faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Doğu Marmara ABİGEM ola­rak ana başlıklarıyla iş geliştir­me, eğitim, milletlerarası iş geliştir­me ve projelendirme hususlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kurum olarak sürek­li alandayız. Zira bilhassa pa­radigma değişimlerinin bu kadar sık ve süratle yaşandığı ve rekabeti daima körüklediği iş dünyasın­da işletmelerin gereksinimleri da birebir ivme ile paralel olarak değişirken, oturduğumuz yerden işletmele­rin gereksinimlerini ve değişimin ne­resinde olduklarını anlayabilmek mümkün değil. Ekonomik haya­tın nabzını güzel tutmamız, gereksinimi âlâ anlamamız ve hakikat tahliller üretmemiz gerekiyor. Bu kapsam­da Bölge Odalarımızdan aldığımız takviye de bizim için çok değerli. Meclisler, meslek komiteleri ve ihtisas kurulları aracılığıy­la hem muhtaçlığı gerçek belirleyebi­liyoruz, hem de proaktif yaklaşı­mımız sayesinde işletmelerimize yönelik gelecekte onları bekleyen risklere, yapısal değişimlere yö­nelik hizmet ve projeler geliştiri­yoruz.”

Avrupa Birliği’nin strateji geliş­tirme basamağından itibaren yakın takibinde olan ‘Karbon Ayak İzi’ konusunda ve Yeşil Mutabakat ile alakalı farkındalığın artırılması­na yönelik olarak birçok seminer ve eğitimler düzenlediklerini ak­taran Yıldız, Doğu Marmara ABİ­GEM’in uluslararasılaştırma faa­liyetlerinden de bahsetti.

“Gücümüz, sahip olduğumuz güçlü iş ağları”

Doğu Marmara ABİGEM’in en esaslı ve bölge çapında bilinirli­liği olan uluslararasılaştırma fa­aliyetlerindeki muvaffakiyetinde en kıymetli ögelerinden birinin sa­hip oldukları güçlü iş ağları oldu­ğunun altını çizen Şenay Yıldız, “2008 yılından bu yana Avrupa Birliği Kurulu KOBİ Yöne­tim Ajansı, KOBİ Takviye ve Yeni­likçilik Programı alt bileşeni olan ‘Tek Pazar Programı’ kapsamın­da yürütülmekte olan dünyanın en büyük iş ağı Avrupa İşletme­ler Ağı partneriyiz. Bu ağ yakla­şık 60 ülkede 600’ü aşkın organi­zasyonu ve 23 milyon işletmeyi birbirine bağlayan çok faal bir ağ. Ulusal koordinatörlüğünü KOSGEB yapıyor ve ülkemizde 10 bölgesel konsorsiyum tarafın­dan temsil ediliyor. Biz de Doğu Marmara bölgesinde faaliyetle­rini sürdüren Doğu Marmara Av­rupa İşletmeler Ağı’nın ortağıyız. 15 yıldır proje ortaklarımız olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa KOSGEB, Eskişehir Sa­nayi Odası, Bursa ULUTEK, Ko­caeli Üniversitesi Teknopark ve Düzce DÜSİMER ile bölge KO­Bİ’leri için katma bedelli hizmet­ler sunuyoruz. Ağ kapsamında temel hedefimiz işletmelerimi­zin dış ticaret yetkinlikleri artır­mak, AB pazarına yönelik ticari, teknolojik iş birliklerini geliştir­mek, finansmana erişimde yön­lendirici olmak ve kurumsal ka­pasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmak. Bu kapsamda işletmelerimiz için ikili iş görüş­meleri, fuar aktiflikleri, heyet zi­yaretleri düzenliyor, kullandığı­mız Milletlerarası Eşleştirme Bilgi tabanımız üzerinden işletmele­rimiz için ticari, teknolojik iş bir­liği fırsatlarını işletme özelinde hazırladığımız profil formlarıyla oluşturuyor, düzenlediğimiz ye­rel bilgilendirme aktiflikleri ve danışmanlık hizmetleri ile de iş­letmelerimizin AB ahenk süreci­ni ve rekabet kapasitelerini ge­liştiriyoruz. Match4Industry ve Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliklerimiz AB’de marka ol­muş, her sene düzenlediğimiz en değerli faaliyetlerimiz ortasında yer alıyor” diye konuştu.

“İşletmeleri fonlardan faydalandırıyoruz”

20 bini aşkın şahsa girişimcilik eğitimi ve koçluk hizmetleri ver­diklerini, mesleksel eğitim alanın­da sertifikasyon süreçlerine pay­daşları ile dayanak olduklarını di­le getiren Şenay Yıldız, büsbütün uygulama temelli atölye program­ları ile işletmelerin birinci ihracatları­nı yapıyor olmalarının heyecanı­nı paylaştıklarını kaydetti. İş ge­liştirme çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren birçok işletmeye gereksinim duydukları yatı­rım, süreç düzgünleştirme, dış ticaret danışmanlığı hizmetleri verdikle­rini söz eden Yıldız, işletmelerin en değerli sıkıntısının finansma­na erişim olduğunu bildiklerini ve bunun için işletmelerin ulusal ve memleketler arası fonlardan faydalan­malarını sağladıklarını belirtti.

0
be_endim
Beğendim
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
be_enmedim
Beğenmedim
ABİGEM, KOBİ’lerin AB standartlarını yakalamasına kılavuzluk ediyor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir